(Ne)vinné predvolebné mudrovačky

Prečo máme 29. februára voliť kandidátov politických strán za poslancov NR SR? Voľby sú jedinečná príležitosť na zvýšenie angažovanosti občanov Slovenska pri zdokonaľovaní demokracie. Predvolebné diskusie ukazujú, že popri pozitívach doterajšieho vývoja spoločnosti, je čo naprávať a že existujú možnosti ako napredovať. Sme mladá demokracia a zmena doterajšieho spravovania spoločnosti je objektívna potreba.

Ako už Sokrates niekoľko storočí p.n.l. poukázal, kvalita demokracie je priamo úmerná angažovanosti občanov – „platcov daní“. Angažovanie verejnosti je priamo úmerné schopnostiam občanov  využívať relevantné informácie. Informačné zabezpečenie občanov – voličov pre výber správnych programov a kandidátov, je kľúčová úloha politikov a médií. Súčasná neprehľadná „infodémia“ je rizikom pre úspešné voľby.

Takýto odkaz pre súčasnosť sa sporadicky premieta do volebných programov politických strán. Voliči si naplno uvedomujú, že o všetkom rozhodujú konkrétni ľudia. Preto za dôležitejšie ako veľkolepé sľuby považujú voľbu kandidátov, ktorí vedia preukázať svoje odborné a ľudské kvality. Predovšetkým ich zaujíma sociálne cítenie, pozitivizmus, racionalita pri dosahovaní cieľov, schopnosť komunikovať, namiesto konfliktov.

Ako agrárnik sa pozerám na agrárne programy politických strán do akej miery sú použiteľné pre programové vyhlásenie vlády a pre strednodobé plány budúcej vlády. Zaujíma ma tiež kto sú navrhnutí  kandidáti za agrárny sektor. V týchto programoch sú aj objektívne hodnotenia stavu spoločnosti a  aj navrhované dobré riešenia. Chýba mi ucelený pohľad na platné dokumenty, teda na víziu, prognózu a stratégiu s návrhmi ako koncepčne riešiť nedostatky a kde a ako napredovať ďalej.

Mediálne bol nedávno prezentovaný názor, že naši starí rodičia zabezpečili sebestačnosť v potravinách a my to dnes nedokážeme. Asi sme zleniveli, alebo stratili rozum. Zodpovednosť tu majú rovnako média, politici a občania. Argumentácia je jednoznačná. Slovensko stratilo sebestačnosť v potravinách, lebo si zvolilo strany a politikov, ktorí to mali v programe. V roku 1990 vláda znížila rozpočet rezortu agrosektora o dve tretiny. Každému je jasné, že to sa nedá prežiť. V ďalšom desaťročí presvedčili voličov že potravinová sebestačnosť je archaizmus. O niekoľko rokov SR neskôr voliči podporili strany ktoré tvrdili, že dotácie do poľnohospodárstva by sa mali zrušiť.

Dokonca sa SR postavila, na úrovni EU, do čela iniciatívy pre všeobecné zrušenie agrodotácií. Pritom dotácie sú čiastočná náhrada nákladov pôdohospodárom najmä za netrhové ekoprodukty, a pre zabezpečenie sociálne odôvodniteľných cien potravín. Revitalizácia trvá oveľa dlhšie ako ničenie tak sme si na viac rokov nesebestačnosť zafixovali. Naši konkurenti to samozrejme využili.

Problémy sú riešiteľné, Slovenská krajina má produkčný potenciál udržateľným spôsobom produkovať potraviny pre 6,5 mil. obyvateľov. Máme dostatok kvalitných profesionálov ktorí to dokážu. To platí za podmienky politiky ktorá zabezpečí stabilitu legislatívnych, podporných, organizačných, konkurencieschopnosť predstavujúcich faktorov pre podnikateľov aspoň na úrovni priemeru štátov EÚ.

Potreba väčšieho patriotizmu vo volebných programoch je potrebná aj z hľadiska bezpečnosti štátu. Silnejúca liberalizácia prerastá sebectvom a klesá potenciál spolupráce v globálnom rozmere. Všeobecná diskriminácia pristupujúcich členov do EU v SPP, Amerika first, Nordstream, Brexit, jednostranné odstupovanie od medzinárodných dohôd, sú aktuálne medializované príklady nacionalizácie politík.

Veľmoci sa prirodzene budú v prípade krízy budú správať ešte viac sebecky. Umožnia disponibilnému kapitálu aby presadzoval záujmy vlastníkov podľa ekonomických zákonov tam kde je voľný priestor (na kolonizáciu). Pre otvorené Slovensko to znamená mimoriadne riziko, lebo objektívne sa šíriaca robotizácia najviac ohrozuje práve odvetvia uplatňované v SR. Volebné programy preto majú viac podporovať ekonomiku vidieka ktorá môže zachraňovať sociálne pomery aj národnú ekonomiku. Kríza je len otázkou času. Ani sa nenazdáme a z večera do rána môžu byť zatvorené hranice a obmedzený obchod s potravinami. Nesmieme prijať alternatívu že zásadné oživenie príde až keď prehlbujúci úpadok vyvrcholí „pádom na hubu“. Podľa skúseností viacerých štátov sa po takom páde zorientovali za oveľa vyššiu finančnú a kultúrnu cenu oproti možnej kontinuálnej politike.

Strategické priority SPP do roku 2027 neriešia akútne problémy SR. Strata potravinovej sebestačnosti, nízka úroveň faktorov konkurencie schopnosti, nízka výkonnosť, podkapitalizovanie, nedocenená veda a výskum, nízka dynamika uplatňovania VTR, nedostatočná generačná výmena, predaj pôdy cudzincom, usporiadanie vlastníctva pôdy a zhoršovanie kvality pôdy, kolonizácia hodnôt vidieka Slovenska, to sú problémy na riešenie.

Faktory ekonomickej výkonnosti – pôda – práca – kapitál, pôsobia v reťazci a je ich potrebné a možné ucelene aktivizovať pre rasť výkonnosti aj v rámci priorít SPP po roku 2020. Pôda, jej ochrana a zveľaďovanie pôdy potrebujú väčšiu váhu ako im dávajú politiky strán v programoch. Treba obnoviť osvedčený fond na ochranu a zveľaďovanie pôdy. Pôdu skupujú zahraniční investori, čo volebné programy politických strán neriešia. Programy strán neriešia dostatočne problémy pôdy SR ako nenahraditeľného a neobnoviteľného prírodného zdroja ústavným spôsobom.

Práca je nedoceňovaným faktorom výkonnosti pôdohospodárstva v  politikách strán všeobecne. Poukazovanie na pôdohospodárstvo ako na priestor pre uplatnenie nekvalifikovanej pracovnej sily svedčí o úplnej neznalosti problematiky a je ponižujúce. Mladí ľudia nám uchodia z rezortu, z vidieka aj z republiky, lebo odmeny v pôdohospodárstve sa znížili o tretinu, v porovnaní s priemerom národného hospodárstva. Prestali sa stavať byty.

Umelo, neopodstatnene a nepravdivo znižovaný spoločenský status pôdohospodárstva je tiež dôvodom nezáujmu o sebarealizáciu v pôdohospodárstve. Medializujú sa napríklad tvrdenia že lesníci sú nepriatelia lesa lebo uprednostňujú živý les pred mŕtvym. Klamlivo je verejnosť informovaná o tom že vraj pôdohospodárstvo je najväčší znečisťovateľ ovzdušia, pritom ako jediný rezort reálne viac spotrebúva CO2 ako produkuje.

Snažíme sa mladých ľudí nalákať na rodinné farmárčenie po vzore farmárov v západoeurópskych štátoch EÚ. Zahraniční investori však na Slovensku majú záujem o veľké farmy podnikového typu. Naopak, trvalé zväčšovanie a spolupráca fariem všade na svete je objektívny proces modernizácie a jeho tempo rastie.

Kapitál pracuje na jednom hektári pôdy v SR v násobkami menšom objeme oproti susedným štátom. Volebné programy nezdôrazňujú zákonitosť, že ekonomický výkon sa rovná suma kapitálu krát rýchlosť obrátky. V období deštrukcie politici zrušili dobre fungujúci podporný systém organizačných opatrení, finančných fondov a iných nástrojov. Tieto osvedčené nástroje je nevyhnutné opäť uplatniť.

Ako aktívny člen Asociácie bývalých europoslancov EP v Bruseli, SAPV a iných emeritných zoskupení, mám záväzok poskytovať svoje skúsenosti súčasníkom. Preto, aby nemuseli opakovať chyby a omyly z minulosti a pozitívnymi skúsenosťami ich chcem povzbudiť do rozvoja pôdohospodárstva a vidieka SR.

Voliči na Slovensku by mali voliť tých kandidátov politických strán za poslancov NRSR, ktorí sú schopní obhájiť potravinovú suverenitu SR. Slovensko potrebuje skoncipovať a presadiť novú Koncepciu dlhodobého rozvoja slovenského pôdohospodárstva do roku 2050 Princípy spoločne dohodnutej koncepcie, garantujúce udržateľný rozvoj a podnikateľskú stabilitu zafixovať ústavnou doktrínou.

Budem voliť kandidáta, ktorému odborne a ľudský dôverujem lebo poznám jeho statočné a efektívne pôsobenie na doterajších pôsobiskách. Som si istý že bude čestne, najlepšie ako sa dá slúžiť občanom Slovenska.

Autor:

Ing. Peter Baco PhD.

Ing. Peter Baco PhD, dlhoročný predseda JRD Nemšová, bývalý minister pôdohospodárstva, poradca v agrárnej oblasti SR, poslanec NR SR a EP.

Ing. Peter Baco PhD