Porušuje koalícia politických strán PS/Spolu Ústavu a zákony Slovenskej republiky?

míting ĽSNS Trnava

Predvolebný zápas politických strán sa nevedie v rukavičkách. Skôr je často na hrane. Dôležité je však, aby sa udržal v zákonných medziach. Nech si robí každý politický subjekt predvolebnú kampaň ako chce, ale nech dodržujú zákon. V demokratickej spoločnosti je to ich povinnosťou, najmä ak chcú byť po voľbách súčasťou najvyššieho zákonodarného zboru.

Najviac stretnutí s občanmi organizujú po celom Slovensku Kotlebovci ĽSNS spolu so stranami účastnými na podpise koaličného Memoranda a to Národná koalícia, KDŽP, Priama Demokracia a DOMA DOBRE. A robia to naozaj úspešne, ale čo je v kontexte tohto článku podstatné, vždy v súlade s Ústavou a zákonmi SR. Na ich mítingy chodí všade veľa ľudí. Avšak aktivity niektorých politických strán, ktoré začali v posledných dňoch narúšať ich podujatia organizáciou podujatí na tom istom mieste stoja za bližšiu právnu analýzu.

Kandidáti na poslancov do NR SR, na kandidátke ĽSNS

21.

Vladimír Chovan

Vladimír Chovan

31.

Matej Melicherčík

Matej Melicherčík

101.

Ing. Jana Špuntová

Jana Špuntová

102.

Rudolf Frýželka

Rudolf Frýželka

Ústava SR, Druhá hlava Základné práva a slobody, Tretí oddiel Politické práva v Článku 26 ods.1 zaručuje slobodu prejavu a právo na informácie a v Článku 28 ods.1 zaručuje právo pokojne sa zhromažďovať. Podmienky výkonu tohto práva ustanovuje Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov, upravuje právo občanov pokojne sa zhromažďovať. V kontexte uvedených mítingov je dôležité poukázať na ustanovenie § 10 tohto zákona.

Ak sa PS/Spolu slobodne rozhodli vyjadriť Ústavou SR garantované politické právo slobody prejavu (Článok 26 Ústavy SR) a práva pokojne sa zhromažďovať (Článok 28 Ústavy SR), a riadne a včas oznámili obci/mestu zhromaždenie, urobili tak v súlade so zákonom, pokiaľ boli dodržané ďalšie zákonné ustanovenia.

Dôvodom tohto článku je však bližší pohľad najmä na ustanovenia Zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, podľa ktorého podľa § 10 ods.1 účel zhromaždenia však nesmie smerovať:

  • písmeno a) k výzve popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie alebo na roznecovanie nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov,
  • písmeno b) dopúšťať sa násilia alebo hrubej neslušnosti, písmeno c) inak porušovať ústavu, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Kandidáti na poslancov do NR SR, na kandidátke ĽSNS

103.

Mária Mojžišová

Mária Mojžišová

104.

Miloš Rybanský

Miloš Rybanský

105.

Marian Bartíšek

Marián Bartíšek

106.

Terézia Lengyelová

Terézia Lengyelová

Pri tom, akým spôsobom sú mítingy PS/Spolu organizované, je tu jasné podozrenie na porušenie tohto ustanovenia § 10 ods.1 písm. a), písm. b), citovaného zákona, pretože ich zhromaždeniami je jednoznačná a mítingami smerovaná cielená snaha narušiť pokojný priebeh zhromaždenia strán Kotlebovci ĽSNS, Národná koalícia KDŽP, Priama Demokracia a DOMA DOBRE, a doslova až snaha zrušiť tieto ich mítingy, čím možno nepopierateľne konštatovať podozrenie z upierania Ústavou SR a zákonmi SR garantovaného práva inému politickému subjektu slobodne sa zhromažďovať a právo na slobodu prejavu. Rovnako sú týmto dané podozrenia upierať práva občanom, ktorí v tomto prípade navštevujú mítingy týchto strán Kotlebovci ĽSNS, Národná koalícia, KDŽP, Priama Demokracia a DOMA DOBRE a to právo pokojne sa zhromažďovať, právo na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré majú garantované Ústavou a zákonmi SR. Je nepopierateľné, že množstvo voličov a sympatizantov týchto koaličných strán nejde na ich míting z dôvodu obavy o utrpenie spoločenskej ujmy, nakoľko nechcú byť vystavený hulvátskemu a agresívnemu správaniu sa účastníkov PS/Spolu.

Môžeme sa dôvodne domnievať a vysloviť podozrenie, že politické strany PS/Spolu spolu s ďalšími stranami a jednotlivcami týmto svojím konaním porušujú Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky garantované práva koalície politických strán ĽSNS, Národná koalícia, KDŽP, Priama Demokracia a DOMA DOBRE ako aj ich členov, sympatizantov a občanov.

Je potrebné dodať, že dodržiavanie zákona o zhromažďovacom práve je pri zhromaždení na pleciach zvolávateľa zhromaždenia a obce/mesta, ktorí za to zodpovedajú. Zákon im zveruje možnosť zhromaždenia povolené/nepovolené za zákonných podmienok zakázať, zrušiť, rozpustiť alebo navrhnúť preloženie ich na iné verejne miesta. V tomto smere jednoznačne samospráva zlyháva, nakoľko má možnosť aplikovať ustanovenie § 12 ods.5 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, ktorý znie: Zhromaždenie, ktoré bolo oznámené a nebolo zakázané, môže byť spôsobom uvedeným v odseku 1 rozpustené, ak sa podstatne odchýlilo od oznámeného účelu takým spôsobom, že v priebehu zhromaždenia nastali okolnosti, ktoré by odôvodnili jeho zákaz podľa § 10 ods.1.

Ak má byť podozrenie z porušovania Ústavy a zákonov SR, podozrenie z upierania základných práv a slobôd občanov tou Zmenou, ktoré nám tu koalícia politických strán PS/Spolu predostierajú, tak sa pýtame, čo môžu občania Slovenskej republiky očakávať v prípade ich zvolenia do Národnej rady SR?

Autor:

Roman Chudý

Mgr. Roman Chudý, člen predsedníctva strany DOMA DOBRE. Pôsobí v právnickej praxi ako advokát s dlhoročnými advokátskymi a prokurátorskými skúsenosťami. Pôsobí v komunálnej politike ako člen MsZ v Piešťanoch, pracuje v komisii pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie.

Roman Chudý - člen predsedníctva