Porušuje koalícia politických strán PS/Spolu Ústavu a zákony Slovenskej republiky?

míting ĽSNS Trnava

Predvolebný zápas politických strán sa nevedie v rukavičkách. Skôr je často na hrane. Dôležité je však, aby sa udržal v zákonných medziach. Nech si robí každý politický subjekt predvolebnú kampaň ako chce, ale nech dodržujú zákon. V demokratickej spoločnosti je to ich povinnosťou, najmä ak chcú byť po voľbách súčasťou najvyššieho zákonodarného zboru.

Najviac stretnutí s občanmi organizujú po celom Slovensku Kotlebovci ĽSNS spolu so stranami účastnými na podpise koaličného Memoranda a to Národná koalícia, KDŽP, Priama Demokracia a DOMA DOBRE. A robia to naozaj úspešne, ale čo je v kontexte tohto článku podstatné, vždy v súlade s Ústavou a zákonmi SR. Na ich mítingy chodí všade veľa ľudí. Avšak aktivity niektorých politických strán, ktoré začali v posledných dňoch narúšať ich podujatia organizáciou podujatí na tom istom mieste stoja za bližšiu právnu analýzu.

Ústava SR, Druhá hlava Základné práva a slobody, Tretí oddiel Politické práva v Článku 26 ods.1 zaručuje slobodu prejavu a právo na informácie a v Článku 28 ods.1 zaručuje právo pokojne sa zhromažďovať. Podmienky výkonu tohto práva ustanovuje Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov, upravuje právo občanov pokojne sa zhromažďovať. V kontexte uvedených mítingov je dôležité poukázať na ustanovenie § 10 tohto zákona.

Ak sa PS/Spolu slobodne rozhodli vyjadriť Ústavou SR garantované politické právo slobody prejavu (Článok 26 Ústavy SR) a práva pokojne sa zhromažďovať (Článok 28 Ústavy SR), a riadne a včas oznámili obci/mestu zhromaždenie, urobili tak v súlade so zákonom, pokiaľ boli dodržané ďalšie zákonné ustanovenia.

Dôvodom tohto článku je však bližší pohľad najmä na ustanovenia Zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, podľa ktorého podľa § 10 ods.1 účel zhromaždenia však nesmie smerovať:

  • písmeno a) k výzve popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie alebo na roznecovanie nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov,
  • písmeno b) dopúšťať sa násilia alebo hrubej neslušnosti, písmeno c) inak porušovať ústavu, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Pri tom, akým spôsobom sú mítingy PS/Spolu organizované, je tu jasné podozrenie na porušenie tohto ustanovenia § 10 ods.1 písm. a), písm. b), citovaného zákona, pretože ich zhromaždeniami je jednoznačná a mítingami smerovaná cielená snaha narušiť pokojný priebeh zhromaždenia strán Kotlebovci ĽSNS, Národná koalícia KDŽP, Priama Demokracia a DOMA DOBRE, a doslova až snaha zrušiť tieto ich mítingy, čím možno nepopierateľne konštatovať podozrenie z upierania Ústavou SR a zákonmi SR garantovaného práva inému politickému subjektu slobodne sa zhromažďovať a právo na slobodu prejavu. Rovnako sú týmto dané podozrenia upierať práva občanom, ktorí v tomto prípade navštevujú mítingy týchto strán Kotlebovci ĽSNS, Národná koalícia, KDŽP, Priama Demokracia a DOMA DOBRE a to právo pokojne sa zhromažďovať, právo na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré majú garantované Ústavou a zákonmi SR. Je nepopierateľné, že množstvo voličov a sympatizantov týchto koaličných strán nejde na ich míting z dôvodu obavy o utrpenie spoločenskej ujmy, nakoľko nechcú byť vystavený hulvátskemu a agresívnemu správaniu sa účastníkov PS/Spolu.

Môžeme sa dôvodne domnievať a vysloviť podozrenie, že politické strany PS/Spolu spolu s ďalšími stranami a jednotlivcami týmto svojím konaním porušujú Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky garantované práva koalície politických strán ĽSNS, Národná koalícia, KDŽP, Priama Demokracia a DOMA DOBRE ako aj ich členov, sympatizantov a občanov.

Je potrebné dodať, že dodržiavanie zákona o zhromažďovacom práve je pri zhromaždení na pleciach zvolávateľa zhromaždenia a obce/mesta, ktorí za to zodpovedajú. Zákon im zveruje možnosť zhromaždenia povolené/nepovolené za zákonných podmienok zakázať, zrušiť, rozpustiť alebo navrhnúť preloženie ich na iné verejne miesta. V tomto smere jednoznačne samospráva zlyháva, nakoľko má možnosť aplikovať ustanovenie § 12 ods.5 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, ktorý znie: Zhromaždenie, ktoré bolo oznámené a nebolo zakázané, môže byť spôsobom uvedeným v odseku 1 rozpustené, ak sa podstatne odchýlilo od oznámeného účelu takým spôsobom, že v priebehu zhromaždenia nastali okolnosti, ktoré by odôvodnili jeho zákaz podľa § 10 ods.1.

Ak má byť podozrenie z porušovania Ústavy a zákonov SR, podozrenie z upierania základných práv a slobôd občanov tou Zmenou, ktoré nám tu koalícia politických strán PS/Spolu predostierajú, tak sa pýtame, čo môžu občania Slovenskej republiky očakávať v prípade ich zvolenia do Národnej rady SR?

Autor:

Roman Chudý

Mgr. Roman Chudý, člen predsedníctva strany DOMA DOBRE. Pôsobí v právnickej praxi ako advokát s dlhoročnými advokátskymi a prokurátorskými skúsenosťami. Pôsobí v komunálnej politike ako člen MsZ v Piešťanoch, pracuje v komisii pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie.

Roman Chudý - člen predsedníctva