Rok 2020 je Rokom sestry a pôrodnej asistentky

Výkonná rada Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásila 30. januára 2019 v Ženeve rok 2020 „Rokom sestry a pôrodnej asistentky“. Tiež už niekoľko rokov beží vo svete vrátane Slovenska kampaň „Nursing now“ (Ošetrovateľstvo teraz). Tá má za cieľ upriamiť pozornosť na akútny nedostatok sestier v zdravotníckych systémoch na celom svete.

Za tento nedostatok je v Slovenskom zdravotníctve zodpovedná finančná a personálna poddimenzovanosť. Veľmi často z toho potom vyplývajú konfliktné situácie a javy ako mobbing a bossing (násilie a šikana na pracovisku). Ďalším, nemenej závažným problémom je ich nedostatočné spoločenské postavenie. Podľa iných zdrojov je pre sestry a pôrodné asistentky najväčším problémom vykonávanie činností nad rámec ich kompetencií. Ak sestra nevie povedať nie, je v situácií, pri ktorej ju nechráni zákon. Ak sa pri takomto výkone vyskytne nežiadúca príhoda ohrozujúca pacienta, ktorú samotný výkon nemusel zaviniť ak aj bol realizovaný správne, sestra bez konkrétnej kompetencie nie je schopná sa obhájiť. To samozrejme súvisí aj s jej právnym povedomím, sebavedomím a organizáciou práce na pracovisku.

Základom riešenia každého problému je definovanie jeho príčiny. Neželanou skutočnosťou je, že tieto definície máme k dispozícii už príliš dlho. Priemerný vek sestry v Slovenskom zdravotníctve bol v roku 2012 – 45 rokov. V roku 2019 – 47 rokov, to znamená, že sa postupne zvyšuje. Akoby sa zdalo, že mladšie ročníky sestier ani nie sú. Oni sú, len nie u nás. Niekedy mám pocit, akoby boli slovenské vzdelávacie inštitúcie platené zdravotníckymi systémami západnej Európy za účelom prípravy našich sestier a pôrodných asistentiek na prácu v ich krajinách. Pretože takmer 13 percent z tých, ktoré momentálne pracujú na Slovensku vážne uvažuje o práci v zahraničí.

Tento problém musíme riešiť ako akútny. Lebo nám nezostane nič iné, než čakať na návrat sestier, ktoré vychovalo slovenské školstvo, zo zahraničia.

Autor:

Zuzana Vidová

Mgr. Zuzana Vidová, je aktívnou členkou strany DOMA DOBRE. V zdravotníctve pracuje už od roku 2001 a jej bohaté praktické skúsenosti v tejto oblasti zúročíme aj v politike. –  Všetky články autora.

Mgr. Zuzana Vidová