Samospráva a rozvoj bývania

102. Rudolf Frýželka

kandidát na poslanca do NR SR, na kandidátke ĽSNS

Prioritou strany DOMA DOBRE, je rozvíjať vidiek. Akým spôsobom chceme tento cieľ naplniť? Pre rozvoj vidieka je nevyhnutné zabrániť presídľovaniu obyvateľstva z obcí do veľkých miest. Jednou z príčin, prečo k tomu dochádza, je nedostatok stavebných pozemkov, domov a bytov pre poväčšine mladých ľudí a rodiny, ktoré by sa chceli osamostatniť. Riešenie tohto problému vidíme v úzkej spolupráci samosprávy a štátu, konkrétne Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej ŠFRB).

Prvým krokom k riešeniu bytovej otázky je, aby každé mesto a obec malo schválený územný plán s naznačením plôch pre individuálne bývanie, bytové domy, nové a existujúce cesty v obci. Pre pomoc v tomto kroku budeme presadzovať vytvorenie systému štátnych podpôr.

Druhým krokom je v prípade budovania nových a existujúcich ciest vykúpenie pozemkov pod cestami. To je kompetencia samosprávy, s ktorou sa musí vysporiadať. Je potrebné upraviť súčasnú legislatívu tak, aby to obce boli schopné urobiť v rozumnom časovom horizonte.

rozvoj vidieka Štátny fond rozvoja bývania

Vybudovanie samotnej infraštruktúry t.j. rozvodov vody, plynu a elektriny, verejného osvetlenia, kanalizácie a ciest je ďalším krokom. Toto by mala byť kompetencia štátu – Štátneho fondu rozvoja bývania. Pre tento účel budeme presadzovať, aby samosprávy mohli žiadať financie štrukturálnych fondov EU určené pre budovanie vodovodov a kanalizácií komplexne prostredníctvom jednej inštitúcie. Je potrebné legislatívne upraviť kompetencie ŠFRB a rozšíriť portfólio jeho služieb o služby budovania cestnej infraštruktúry.

Budovanie plynofikácie, elektrifikácie a verejného osvetlenia je v súčasnosti čisto v kompetencii samosprávy, čo je limitujúcim obmedzením pre vytváranie nových stavebných pozemkov v mestách a obciach. Na budovanie a rekonštrukciu verejného osvetlenia budeme presadzovať vytvorenie harmonogramu pravidelných výziev pre nenávratné finančné prostriedky. Pri budovaní plynovodov a pri elektrifikácii má štát kľúčovú úlohu v komunikácii s distribučnými spoločnosťami, aby zabezpečil dohodu, akým spôsobom bude budovanie plynofikácie a elektrifikácie prebiehať. Je v záujme nášho štátu, aby životná úroveň bola vo všetkých regiónoch rovnaká. Strana DOMA DOBRE bude vytvorenie takejto dohody s distribučnými spoločnosťami presadzovať.

Posledným krokom je samotná výstavba bytových a rodinných domov. Našim cieľom je zachovať prirodzený ráz miest a obcí, preto je potrebné realizovať aj podporu individuálneho bývania pre mladé rodiny prostredníctvom ŠFRB. Pre budovanie nájomných bytov budeme presadzovať zjednodušenie legislatívy prijímania finančných prostriedkov zo ŠFRB, zjednodušenie verejného obstarávania a motiváciu samosprávy k budovaniu nájomných bytov aj s odbornou pomocou štátu.

Autor:

Rudolf Frýželka

Ing. Rudolf Frýželka, starosta obce Úľany nad Žitavou, je mladý človek, ktorý kandidoval v komunálnych voľbách pod hlavičkou DOMA DOBRE. Je členom predsedníctva strany DOMA DOBRE. – Všetky články autora.

Rudolf Frýželka