V zmysle povinností politických strán zverejňujeme Správu o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň politickou stranou DOMA DOBRE pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017:

WVUC17_CFormPS 3 (formát excel)

WVUC17_CFormPS 3 (formát pdf)